Modul projektový management

Projektový management je proces plánování, koordinování a řízení úloh a zdrojů pro dosažení definovaného cíle, obvykle za daný čas, s definovanými zdroji a s omezenou cenou. Projektový plán může být jednoduchý, například jen jednoduchý seznam úloh napsaný s datem startu a konce projektu. Projekty většinou však bývají složitější a komplexnější. Obsahují stovky úloh a desítky zdrojů, které jsou často poskytovány více subdodavateli.

Před započetím rozsáhlejší pracovní činnosti je vhodné zpracovat projekt - vědět co, kdy, jak, kde, za kolik. Cílem projektového managementu je zajistit, aby projekty dodržely časový harmonogram, rozpočet a byly zpracovány v požadované kvalitě.

Výuka v uvedeném modulu se dělí na skupinovou prezenční v předem daných termínech a výuku ostatní tj. e-learningové úkoly, individuální konzultace a jiné. Celkem má modul 64 hodin, z toho 36 je prezenční skupinová výuka a 28 hodin ostatní. Z toho celkového počtu hodin účastník musí splnit nejméně 50% tj. 32 hodin. 

Výuka bude probíhat v blocích o víkendech - sobota (10 hodin) a neděle (8 hodin), tj. jeden víkend o 18 hodinách. Celá prezenční část výuky tedy obnáší dva víkendy pro jednoho účastníka. Tyto víkendy budou dvakrát za semestr. 

Další náležitosti výuky:
- maximální počet účastníků 15 ve skupině
- Výuku povedou externí lektoři: Ing. Stanislava Nechvílová, Ing. Radoslav Štefánek

Co modul 1 obsahuje?
 
a) prezenční výuka (18 hodin)

1. Základní pojetí projektů a projektového řízení
2. Organizace zabývající se PM – IPMA – principy
3. Charakteristické rysy projektů a typické problémy
4. Jednotlivé fáze projektu
5. Plánování projektů
a. Požadavky a cíle projektu
b. Komunikační strategie 
c. WBS, Logický rámec, atd.
d. Časové plánování 
e. Práce se zdroji (materiální, lidské)
f. Nákladové položky
6. MS Project jako nástroj projektového managementu – podrobné seznámení se s programem (výuka nutná v PC učebně)

b) Ostatní výuka (14 hodin)

- studium případových studií a modelových příkladů projektů
- zadání pro přípravu projektu dle principů PM v programu MS Project
- příprava projektového záměru
- konzultace k projektovým záměrům 


Co modul 2 obsahuje?

a) Ostatní výuka (14 hodin)

- Výuka bude před PROM 2 tak, aby studenti na závěr mohli prezentovat své projekty
- e-learning:
o koncepce systému podpory vědy a výzkumu v ČR a EU (grantové možnosti v ČR a EU)
- příprava projektového záměru
- zajištní přístupu studentům na PC v počítačové učebně
- zapracovaní připomínek do vzorových projektových záměrů a jejich dokončení


b) prezenční výuka (18 hodin)

1. Risk management projektu (metoda PIRAN, Frap atd.) (vhodné být v PC učebně)
2. Řízení projektů 
a. Vedení lidí v projektu – organizace projektu a organizování projektového týmu.
b. Role manažera projektu a organizace podpůrného týmu.
c. Postup prací na projektu – nástroje, způsoby kontroly, změny v projektu.
d. Řešení typických problémů projektů – charakteristiky a způsoby.

3. Kvalita: standardy a řízení
4. Etika v projektu
5. Ukončení projektu a jeho vyhodnocení
6. Prezentace studentských projektů a jejich zhodnocení