Modul Metodologicko-statistický (MMS)

 

Znalosti a dovednosti z oblasti metodologie výzkumu a statistiky patří do základní výbavy absolventa doktorského studia. Jejich osvojení prokazuje každý adept na Ph.D. titul při plánování, zpracovávání a obhajobě své disertační práce. Mimo to však tyto informace můžeme využít pro kritické zhodnocení již realizovaných výzkumů v rámci rešerší či studia problematiky v našem oboru. Dle nově akreditovaného systému doktorského studia je součástí studia též složení samostatné zkoušky z Metodologie. MMS si tedy klade za cíl pomoci studentům zorientovat se v této oblasti ve větší šíři i hloubce, podporovat samostudium a rozvinout tak základní znalosti získané ve studiu magisterském.

 

Výuka v MMS obnáší celkem 64 hodin, z toho 36 hodin připadá na prezenční skupinovou výuku a 28 hodin na ostatní formy, e-learning, individuální konzultace a jiné. Z celkové hodinové dotace modulu musí účastník splnit nejméně 75% tj. 48 hodin. Prezenční výuka bude probíhat v dvoudenních blocích vždy jednou za semestr.

 

Sylabus výuky a požadavky pro MMS mají následující podobu:

 

A) Prezenční výuka – KVANTITATIVNÍ víkend (18 hodin)

a. Domácí příprava na víkend (seznámení se s prostředím statistického programu SPSS či Statistika, nastudování materiálů pro první víkend formou e-learningu)

b. Téma prvního dne (sobota) – jak správně a efektivně testovat hypotézy

i. statistické testování hypotéz, výběr vhodného testu

ii. statistická významnost výsledku, chyba I. a II. druhu, síla testu (power analysis, effekt size),

iii. požadavky na statistické zpracování výzkumu pro publikaci v IF časopisech

c. Téma druhého dne (neděle) – přehled složitějších statistických analýz

i. ukázky práce v prostředí statistického programu,

ii. MANOVA (Multivariate analysis of variance),

iii. ANCOVA (Analysis of covariance),

iv. Cluster analysis, Data mining, Meta-analýza

 

B) Prezenční výuka – KVALITATIVNÍ víkend (18 hodin)

a. Domácí příprava na víkend (seznámení se s prostředím programu ATLAS.ti, nastudování materiálů pro druhý víkend formou e-learningu)

b. Téma prvního dne (sobota) – otázky validity, designy

i. požadavky validity výzkumu pro publikaci v IF časopisech

ii. interpretace kvalitativních dat,

iii. evaluace, obsahová analýza dokumentů, mezioborový přístup,

iv. kombinace kvalitativních a kvantitativních metod.

c. Téma druhého dne (neděle) – analýza kvalitativních dat pro pokročilé

i. interpretativní fenomenologická analýza,

ii. narativní přístup,

iii. zakotvená teorie,

iv. uspořádávání, kódování a analýza dat pomocí software ATLAS.ti.

  

C) E-learning (16 hodin)

a. studijní texty a odkazy na další literaturu,

b. podpůrné materiály pro prezenční výuku,

c. praktické ukázky a příklady kvantitativních i kvalitativních metod,

d. test na znalosti z e-learningových textů (omezeno časově, více pokusů).

  

D) Vypracování návrhu výzkumného záměru (8 hodin)

a. rozsah cca 5 stran A4,

b. ideový a technický plán výzkumu,

c. důraz na metodologickou stránku.

 

E) Individuální konzultace (4 hodiny)

a. jedná se o 1 až 2 konzultace, do hodinové dotace se započítává i příprava,

b. diskuze nad výzkumným záměrem,

c. metodologické problémy při zpracovávání disertační práce,

d. příprava na zkoušku z metodologie (Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.)